ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ- WEB-SITES

Α1. Ανάπτυξη Ιστοσελίδων

Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Απεριόριστος Αριθμός Στατικών Σελίδων 
 • Δυνατότητα Πολυγλωσσικής Προβολής 
 • Παραμετροποίηση ώστε να συνεργάζεται σε μηχανές Αναζήτησης και SEO (Google κλπ)
 • Δυνατότητα προώθησης μέσω ΚΜΔ

 

Α2. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της Διαδικτυακής Πύλης.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Πύλης 

Δυνατότητα υιοθέτησης εικαστικού σχεδιασμού που είναι μοντέρνο, λειτουργικό, «ελκυστικό» και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες.

Δυνατότητα ανάρτησης περιεχομένου, news letter, ημερολόγιο εκδηλώσεων κ.λ.π. Φορουμ,  δυνατότητα δημόσιας διαβούλευσης, επικοινωνίας μέσω email με τους πολίτες,  δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στην πύλη για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς επίσης και μέσω φορητών συσκευών.

Δυνατότητα δημοσίευσης έκτακτων νέων και ανακοινώσεων, χρήσιμων για τον τουριστικό επισκέπτη

Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων, sms, και  push notifications καθώς και πολλαπλής ενημέρωσης πηγών περιεχομένου.

Δυνατότητα, πολλαπλών παρεμβάσεων από το διαχειριστή, διαχείρισης μεγάλων αρχείων (avi, pdf, jpg κλπ), δημιουργίας πολλών υπο-σελίδων, και εύκολη διασύνδεσή τους.

Δυνατότητα αναβάθμισης ως πολύγλωση.

Δυνατότητα, χρήσης συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System -CMS) ανοιχτού λογισμικού (Open Source), Drupal, WordPress, Joomla, τα οποία θα εγκατασταθούν στις πιο πρόσφατα ενημερωμένες εκδόσεις τους. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ή δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης.

Η πύλη θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένη με διεθνή συστήματα τόσο σε επίπεδο απεικονίσεων (προβολή χαρτών) όσο και αναλυτικής πληροφόρησης σχετικά με την επισκεψιμότητα της πύλης (Google Analytics).

Α3. Διαθεσιμότητα των περιεχομένων της πύλης σε φορητές συσκευές.

 Η πύλη θα ακολουθεί τις αρχές του Responsive Web Design δηλαδή οι ιστοσελίδες θα διαμορφώνονται ανάλογα με την ανάλυση της οθόνης στην οποία εμφανίζονται. Θα είναι επίσης Mobile Friendly δηλαδή σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή (iPhone, iPad, Android, Blackberry etc.) ο επισκέπτης να μη χρειάζεται να κάνει μεγέθυνση ή πλάγια κύλιση για να διαβάσει με ευκολία το περιεχόμενο τους.

Α4. Δυνατότητες Ψηφιακής Προώθησης & Προβολής

Δυνατότητα αυτοματοποιήσης ενεργειών στοχευμένης ψηφιακής προώθησης και προβολής της πύλης, στους πολίτες, μέσω των διαδεδομένων μηχανών αναζήτησης και κοινωνικών δικτύων.

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:

Search Engine Optimization

Αφορούν στις κατάλληλες ενέργειες που απαιτούνται, ώστε η πύλη να εμφανίζεται στις καλύτερες δυνατές θέσεις των οργανικών αποτελεσμάτων αναζητήσεων, με λέξεις-κλειδιά, τουριστικών προορισμών που διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Δυνατότητα διασύνδεσης και αυτοματοποιημένης ενημέρωσης, με την παρουσία σε sites κοινωνικής δικτύωσης, όπως:

 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Google+

 

Α5. Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Πύλης

 Το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)  παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και ενημέρωση διαδικτυακών τόπων, και να εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου. Η πλατφόρμα παρέχει αφενός τη δυνατότητα εύκολης εισαγωγής πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών (για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και αφετέρου τις απαραίτητες εφαρμογές για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη.

Η διαχείριση του περιεχομένου της Πύλης  γίνεται μέσα από τη χρήση ολοκληρωμένου, απόλυτα σταθερού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), πουεξασφαλίζει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα:

 • Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν:
 • Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εφαρμογών της Διαδικτυακής Πύλης και των υποσυστημάτων της.
 • Την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.
 • Οι εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία  επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα, με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών.

β) Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, κλπ.).

 • Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού
 • Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του
 • Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων, που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα της Διαδικτυακής Πύλης, σε ένα ενιαίο web-based διαχειριστικό περι­βάλ­λον, το οποίο θα αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας», με στόχο τα εξής:
 • Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των λειτουργικών χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων
 • Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές χρηστών με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πύλης
 • Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα.
 • Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών και την ευκολία εκμάθη­σής τους
 • Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς τροποποίησης και επέκτασης των εφαρμογών την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση της Διαδικτυακής Πύλης
 • Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανεισαγωγή του κωδικού (Single Sign On)
 • Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.)
 • Διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία περιεχομένου
 • Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και ανακοινώσεις. Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνεται από ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed
 • Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να ενσωματώνονται στο CMS, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search Engine Optimization. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
 • Title Tag customization
 • Static, Keyword-rich URL’s
 • Meta Tag customization
 • Headings customization
 • 404 Error friendly pages
 • Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα πρέπει να εκτυπώνονται μόνο το περιεχόμενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout της σελίδας
 • Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για διαχείριση (δημιουργία – κατάργηση) των εσωτερικών συνδέσμων (hyperlinks)
 • Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων
 • Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του look & feel της Πύλης (themes, templates, styles)
 • Θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα, για απεριόριστο αριθμό γλωσσών
 • Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων, με δυναμικό και ευέλικτο τρόπο
 • Θα πρέπει να υποστηρίζεται λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης

Ειδικότερα, για τα σημαντικότερα εκ των ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου, θα πρέπει να υποστηρίζονται αναλυτικότερα κατ’ ελάχιστον οι εξής λειτουργικές δυνατότητες:

Διαχείριση μέσω Web

Όλη η διαχείριση της πύλης γίνεται με την χρήση ενός web περιβάλλοντος, έτσι ώστε η διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των λειτουργιών της πύλης να μπορεί να διεξαχθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Δεν απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet και έναν κοινό web browser.

Διαχείριση σελίδων

Το CMS παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.

Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:

 • Δενδρική απεικόνιση της δομής της Διαδικτυακής πύλης
 • Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu)
 • Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών
 • Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή κατοπτρική δομή μεταξύ γλωσσών
 • Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get)
 • Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look & feel)

Το CMS παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών εικαστικών θεμάτων, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών απεικόνισης του περιεχομένου.

Παρέχει πλήρη ελευθερία στον σχεδιαστή των εικαστικών προτύπων (web designer) και του επιτρέπει να φτιάξει οποιοδήποτε εικαστικό επιθυμεί. Τα εικαστικά θέματα αποτελούνται από τρία είδη αντικειμένων:

 • Τα πρότυπα σελίδων όπου καθορίζουν την μορφοποίηση των σελίδων.
 • Τα πρότυπα περιεχομένου όπου ορίζουν την μορφοποίηση και το εικαστικό των δυναμικών modules.
 • Τα Assets, όπου είναι όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται στο εικαστικό, όπως φωτογραφίες, CSS, JavaScript etc.

Επιπλέον, το CMS υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση περισσοτέρων του ενός  εικαστικών θεμάτων, προκειμένου να μπορεί να αλλάζει γρήγορα και εύκολα το look & feel της πύλης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Τα εικαστικά θέματα μπορούν να αλλάζουν, δίχως να απαιτείται παρέμβαση στη δομή ή στο περιεχόμενο της πύλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποτελούν την άριστη λύση για περιστασιακή ή εποχιακή αλλαγή του εικαστικού.

Διαχείριση αρχείων

To CMS παρέχει  τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δημιουργεί και να διαχειρίζεται φακέλους αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα στο website (έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.).

Η διαχείριση των αρχείων υποστηρίζει λειτουργία preview για τις εικόνες.

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο

To CMS επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία πολλαπλών γλωσσικών εκδόσεων της πύλης, χρησιμοποιώντας τη ίδια δομή. Υποστηρίζει τη δημιουργία απεριόριστων γλωσσικών εκδόσεων.

Η δυνατότητα δημιουργίας νέας γλώσσας επιτρέπει αυτόματα την δημιουργία περιεχομένου σε όλα τα υφιστάμενα τμήματα της πύλης.

Κατάλογοι δεδομένων

To CMS περιλαμβάνει ένα εύχρηστο τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη δημιουργία Πινάκων βάσεων δεδομένων, δίχως να απαιτείται η δημιουργία κώδικα SQL.

Ο διαχειριστής της πύλης, μπορεί να δημιουργεί ή να επεμβαίνει σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη διαδικτυακή πύλη.

Για κάθε κατάλογο δεδομένων δημιουργείται αυτόματα και η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής στοιχείων, καθώς και η λίστα αναζήτησης των εγγραφών σε αυτό τον πίνακα, για την διαχείριση τους.

Οι πίνακες και τα δεδομένα που θα δημιουργούνται μέσα στον κατάλογο δεδομένων,  υποστηρίζουν αυτόματα πολυγλωσσικότητα και μπορούν να δοθούν σε αυτά τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στις ομάδες χρηστών.

Τα δεδομένα των καταλόγων αυτών θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν εύκολα και γρήγορα σε οποιαδήποτε σελίδα της πύλης, να μορφοποιηθούν και να «ντυθούν» εικαστικά με κάποιο πρότυπο περιεχομένου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά υποστήριξης αποτελεσματικού Search Engine Optimization

Το CMS παρέχει πλήρη υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search Engine Optimization. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 • Title Tag Customization

Η διαχείριση των Title tags των σελίδων ενός website είναι από τα πλέον σημαντικά στοιχεία του SEO. To CMS  δίνει τη δυνατότητα στους editors  να διαχειρίζονται τα Title Tags σε κάθε σελίδα ξεχωριστά.

 • Static, Keyword-Rich URL’s

Υποστηρίζει τη δημιουργία “στατικών” URLs – και όχι δυναμικών, της μορφής (?id=XXX) – μέσω URL Rewriting. Τέτοια URLs είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθόσον είναι αφενός πιο χρηστικά και αφετέρου με την κατάλληλη χρήση keywords μπορούν να βοηθήσουν εξαιρετικά για την επίτευξη υψηλών θέσεων στις μηχανές αναζήτησης.

 • Meta Tag Customization

Υποστηρίζει τη δημιουργία custom “meta description” &“meta keywords”, σε κάθε σελίδα περιεχομένου, τα οποία είναι επίσης εξαιρετικά κρίσιμα για την επίτευξη υψηλών θέσεων στις μηχανές αναζήτησης.

 • Headings Customization

Τα headings (H1 – H6 Tags) βοηθούν τις μηχανές αναζήτησης να κατανοήσουν καλύτερα τη δομή του κειμένου και, εφόσον χρησιμοποιούν σωστά, βοηθούν και στην επίτευξη υψηλότερων θέσεων στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Θα πρέπει ο editor του CMS να υποστηρίζει τη χρήση τους.

 • 404 Error Friendly Pages

Θα πρέπει το προσφερόμενο CMS να μπορεί να παράγει ορθές σελίδες στις περιπτώσεις σφάλματος ή μη έγκυρης διεύθυνσης, απαντώντας με τους σωστούς κωδικούς του πρωτόκολλου HTTP. Επιπλέον, να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης custom 404 Error Pages, οι οποίες αφενός καθιστούν την πύλη πολύ φιλικότερη στους χρήστες της, αφετέρου πολύ φιλικότερη και στις μηχανές αναζήτησης.

 

 

 

Α6. Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου CMS για τη μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε:

 • Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων).
 • Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο).
 • Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας).
 • Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών υπηρεσιών).

Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα στο πλαίσιο της προμήθειας, το CMS που θα προσφερθεί, θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τα εξής:

 • Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο
 • Διασυνδεσιμότητα με την υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων δεδομένων

Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό συστημάτων αυτού του τύπου είναι η διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα.

Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση προτύπου ανταλλαγής δεδομένων XML, αλλά και τα ανοιχτά πρότυπα HTTP και SOAP, για την ανταλλαγή δεδομένων με τα υπόλοιπα συστήματα του Δήμου, αλλά και τρίτα εξωτερικά συστήματα.

 

Α7. Απαιτήσεις Ασφάλειας

Για το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις ακόλουθες δράσεις για:

 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών
 • Προστασία των εμπεριεχομένων δεδομένων αναζητώντας και εντοπίζοντας με μεθοδικό τρόπο τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικές και διοικητικές διαδικασίες.

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο Ανάδοχος θα λάβει υπόψη του:

 •  Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Προστασία Πνευματικών Δεδομένων)
 • τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
 • Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο ασφάλειας των ΤΠΕ (best practices)
 • τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα.
 • Τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού και θα παραδίδει Πλάνο Ενεργειών για την Ασφάλεια του Συστήματος.

Τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου της Διαδικτυακής πύλης.

Στο σύνολό της, η Τουριστική Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου Ηρακλείου, θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας που θα λαμβάνει υπόψη ομάδες χρηστών με διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα, όσον αφορά στη διαχείριση του περιεχομένου, στη συμπεριφορά τους κατά την πλοήγηση, αλλά και στη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας της Πύλης.

Το εν λόγω σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τις ακόλουθες τρεις (3) ομάδες χρηστών:

 • Απλός Επισκέπτης (Visitor / Guest): Σε αυτήν την ομάδα ανήκουν όλοι οι χρήστες που συνδέονται στην πύλη με σκοπό την απλή πληροφόρηση ως προς το περιεχόμενο. Πρόκειται, δηλαδή, για παθητικούς αποδέκτες του πολιτιστικού περιεχομένου. Για τους επισκέπτες δεν απαιτείται καμία εγγραφή στο σύστημα της Διαδικτυακής Πύλης.
 • Εγγεγραμμένος Χρήστης (Registered User): Κάθε χρήστης που έχει ανοίξει σχετικό λογαριασμό, κληρονομεί πλήρως όλα τα δικαιώματα του απλού επισκέπτη, όπως περιγράφτηκαν παραπάνω, και έχει επιπλέον τη δυνατότητα:
 • να δημιουργεί τουριστικό περιεχόμενο, με σκοπό τη δημοσίευσή του στην Πύλη,
 • να τροποποιεί και να διαγράφει το τουριστικό περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην κατηγορία των εγγεγραμμένων χρηστών θα μπορούν να ανήκουν:

 • Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου του Δήμου, που επιθυμούν να ενημερώσουν το τουριστικό περιεχόμενο της πύλης, με τα στοιχεία της επιχείρησής τους
 • Οι εξουσιοδοτημένοι σύλλογοι/οργανισμοί/φορείς του Δήμου, που επιθυμούν να δημοσιεύσουν τη διοργάνωση κάποιας δραστηριότητας ή διοργάνωσης ή προγραμματισμένου θεάματος/κλπ., με σκοπό να εκμεταλλευτεί/αξιοποιήσει τις υπηρεσίες/δυνατότητες προβολής της πύλης

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι για τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου από εγγεγραμμένο χρήστη (πλέον των εξαιρέσεων που θα επιλέξει πιθανώς ο Δήμος),  θα απαιτείται ο πρότερος έλεγχος από αρμόδια και εξουσιοδοτημένα για αυτό το σκοπό στελέχη του Δήμου (π.χ. διαχειριστές).

 • Διαχειριστής (Administrator): Πρόκειται για την ομάδα χρηστών με πλήρη δικαιώματα επί του συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης. Πρέπει να έχουν όλα τα δικαιώματα ενός εγγεγραμμένου χρήστη και, επιπλέον, πρέπει κατ’ελάχιστον να έχουν τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:
 • Πλήρη και Καθολική διαχείριση του περιεχομένου (δημιουργία/ δημοσίευση/ τροποποίηση/ διαγραφή) της Πύλης και των επιμέρους υποσυστημάτων της
 • Διαχείριση (π.χ. Δημιουργία/Διαγραφή) εγγεγραμμένων χρηστών
 • Αποκλειστικότητα στη δημοσίευση περιεχομένου (ακόμα και αυτού που έχει δημιουργήσει κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης)
 • Πλήρη επόπτευση και εξασφάλιση της ομαλής της λειτουργίας της Πύλης και των επιμέρους υποσυστημάτων
 • Πλήρη διαχείριση της γενικότερης λειτουργικότητας και της συμπεριφοράς της Πύλης και των επιμέρους υποσυστημάτων

Δεδομένων των απαιτήσεων που υπάρχουν σχετικά με τα αυξημένα καθήκοντά και δικαιώματά τους, οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ως εκ τούτου, ο Ανάδοχος οφείλει και υποχρεούται να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τουλάχιστον τρία (3) στελέχη που θα επιλέξει ο Δήμος για το ρόλο του διαχειριστή.

Το σύστημα ασφαλείας με τις ομάδες που περιγράφτηκε παραπάνω είναι ενδεικτικό ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα η φύση και ο σκοπός της Πύλης και να αποκλειστούν φαινόμενα κακόβουλης ή όχι φθοράς, αλλοίωσης και βεβήλωσης του χαρακτήρα της.

 

 

Α9. Υποσύστημα καταχώρισης και προβολής Πολυμεσικού περιεχομένου

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του υποσυστήματος Καταχώρισης και Προβολής του Πολυμεσικού Περιεχομένου (Multimedia) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα παρακάτω:

 • Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών πολυμεσικού περιεχομένου
 • Άλμπουμ με απεριόριστο αριθμό πολυμεσικών αρχείων
 • Υποστήριξη όλων των μορφών πολυμεσικού περιεχομένου (φωτογραφίες, αρχεία ήχου, βίντεο)
 • Υποστήριξη πανοραμικών φωτογραφιών
 • Δυνατότητα μεταχρονολογημένης δημοσίευσης
 • Σχετικά άλμπουμ / κατηγορίες
 • Συσχετίσεις Items
 • Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας
 • Δημιουργία νέων πεδίων
 • Επιλογές φωτογραφιών από λίστες μικρογραφιών για εύκολη ταυτοποίηση
 • Βελτιστοποιημένες οθόνες διαχείρισης για μεγάλο όγκο δεδομένων
 • Λειτουργία δημιουργίας άλμπουμ από υπάρχουσες φωτογραφίες
 • Επιλογή δεύτερου αρχείου για υποστήριξη βίντεο στάνταρτ και υψηλής ανάλυσης
 • Επεξεργασία φωτογραφιών
 • Ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα για μετατροπή των video σε φιλική για web μορφή

Ειδικότερα για τις φωτογραφίες, το υποσύστημα Καταχώρισης και Προβολής του Πολυμεσικού Περιεχομένου θα πρέπει να επιτρέπει την αποθήκευση κάθε φωτογραφίας σε διπλή ανάλυση (χαμηλή για διαδικτυακή χρήση και υψηλή για χρήση σε εκτυπώσεις), την προσθήκη λέξεων-κλειδιών/tags και γεωγραφικού στίγματος, το εύκολο ανέβασμα κάθε φωτογραφίας στις ιστοσελίδες της πύλης καθώς και την εύκολη ενσωμάτωση κάθε φωτογραφίας σε photo galleries που θα υπάρχουν στο portal.

 

Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών

Το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει απεριόριστη δημιουργία κατηγοριών για την οποιαδήποτε δομή δικτυακού τόπου. Οι κατηγορίες θα μπορούν να είναι δενδρικής δομής, σε όσα επίπεδα επιθυμεί κανείς.

Θα πρέπει να υποστηρίζονται διαφορετικές δομές κατηγοριών, ανά γλώσσα του site, και ταξινόμηση τους με απλό drag & drop.

 Άλμπουμ με απεριόριστο αριθμό πολυμεσικού περιεχομένου

Κάθε άλμπουμ θα πρέπει να μπορεί να φιλοξενήσει απεριόριστο αριθμό πολυμεσικού περιεχομένου. Το περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να μπορεί να είναι φωτογραφίες, αρχεία ήχου ή αρχεία βίντεο. Ειδικά για τα αρχεία βίντεο, αυτά θα πρέπει να μπορούν να βρίσκονται είτε τοπικά (στο δίσκο του δικτυακού τόπου), είτε σε κάποιο βίντεο server ή άλλο δικτυακό τόπο, όπως για παράδειγμα YouTube κ.α.

 

Μεταχρονολογημένη δημοσίευση

Κάθε άλμπουμ ή επιμέρους αρχείο θα πρέπει να μπορεί να δημοσιευθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα, επιλέξιμη από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος.

Έτσι, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να μπορεί κάποιος να προετοιμάσει ένα άλμπουμ ή αρχείο και να το δημοσιεύσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αυτός επιθυμεί.

 

Σχετικά άλμπουμ  / κατηγορίες

Κάθε άλμπουμ ή επιμέρους αρχείο θα πρέπει να μπορεί να έχει και λίστα από συσχετιζόμενα με αυτό διαφορετικά άλμπουμ ή κατηγορίες. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους άλμπουμ που σχετίζονται με το ίδιο θέμα, ή που ταξινομούνται κάτω από την ίδια κατηγορία, έτσι ώστε να μπορούν να εμφανίζονται στη συνέχεια ομαδοποιημένα.

Επιπλέον, κάθε επιμέρους αρχείο θα πρέπει να μπορεί να ανήκει, εκτός από την κύρια κατηγορία, και σε μια σειρά από δευτερεύουσες κατηγορίες, και να μπορεί να εμφανίζεται και μέσα σε αυτές.

 

Σχετικά πολυμεσικά αρχεία

Κατά τη δημιουργία ενός αρχείου παρέχεται δυνατότητα συσχέτισης με άλλα. Έτσι, θα μπορούν για παράδειγμα να εμφανίζονται σε ένα slide show, αρχεία που μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ή άλμπουμ, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό κάθε είδους συσχέτιση.

 

Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας

Στη διαχείριση των πολυμεσικών αρχείων, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου, άλμπουμ, κατηγοριών, κλπ. σε όσες γλώσσες έχουν οριστεί στο σύστημα, χωρίς κανένα περιορισμό.

 

Δημιουργία νέων πεδίων

Εκτός από τα στάνταρτ πεδία, στη φόρμα διαχείρισης του άλμπουμ πολυμέσων, θα πρέπει να έχει δυνατότητα ο διαχειριστής του συστήματος να δημιουργήσει μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον, καινούρια πεδία, τα οποία και να ενσωματώσει στη φόρμα.

Θα μπορεί έτσι να καλύψει οποιαδήποτε καινούρια ανάγκη παραστεί, χωρίς ανάγκη επιπλέον προγραμματισμού.

 

 

Επιλογές φωτογραφιών από λίστες μικρογραφιών για εύκολη ταυτοποίηση

Οπουδήποτε ανεβάζει κανείς φωτογραφίες, το υποσύστημα θα πρέπει να δημιουργεί αυτόματα μικρογραφίες τους. Οι μικρογραφίες αυτές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται στις λίστες επιλογής, έτσι ώστε να μπορεί ο διαχειριστής εύκολα, με μια ματιά, να επιλέγει τη φωτογραφία που θέλει.

 

Βελτιστοποιημένες οθόνες διαχείρισης για μεγάλο όγκο δεδομένων

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις οθόνες διαχείρισης, έτσι ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση μεγάλου όγκου άλμπουμ και πολυμέσων.

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι συχνές επαναφορτώσεις της σελίδας, ακόμα και σε μετάβαση από λίστα πολυμέσων σε φόρμα και επιστροφή σε λίστα, γλυτώνοντας έτσι ακριβές αναζητήσεις στη βάση δεδομένων και επιτρέποντας στις λίστες να εμφανίζονται άμεσα.

 

Λειτουργία δημιουργίας άλμπουμ, από υπάρχουσες φωτογραφίες ή άλλα πολυμέσα

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υπαρχόντων πολυμεσικών αρχείων, για εύκολη δημιουργία καινούριων άλμπουμ.

 

Επιλογή δεύτερου αρχείου για υποστήριξη βίντεο στάνταρντ και υψηλής ανάλυσης

Στις περιπτώσεις της δημιουργίας αρχείου τύπου βίντεο, ο διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει και δεύτερο αρχείο, υψηλής ανάλυσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου να επιλέξει στάνταρτ βίντεο ή υψηλής ανάλυσης, ανάλογα με τη σύνδεση του.

 

Επεξεργασία φωτογραφιών

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να μπορεί να επεξεργαστεί, αν το επιθυμεί, τη φωτογραφία που έχει επιλέξει. Να έχει δυνατότητα αλλαγής μεγέθους, περιστροφής, αντιστροφής ή crop της φωτογραφίας.

Θα πρέπει, επιπλέον, ο διαχειριστής να μπορεί να επιλέξει αν η καινούρια φωτογραφία, που δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο, θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα ή όχι.

 

Ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα, για μετατροπή των βίντεο σε φιλική στο web μορφή

Σε περίπτωση που υπάρχει υλικό βίντεο σε μορφή ακατάλληλη για το web, θα πρέπει το υποσύστημα διαχείρισης πολυμέσων να υποστηρίζει συνεργασία με τρίτα συστήματα, για μετατροπή των βίντεο αυτών σε φιλική για το web μορφή.

 

Άλλες λειτουργίες

Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να αλλάξει, κατά την προτίμησή του, τα ονόματα των πεδίων και να επιλέξει αυτά που τον εξυπηρετούν ή έχουν περισσότερο νόημα για τον ίδιο, ή ακόμα και να κρύψει πεδία που δεν χρησιμοποιεί.

Εκτός από το όνομα, να μπορεί επιπλέον, να αλλάξει και τη σειρά με την οποία αυτά εμφανίζονται ή ακόμα και να τα οργανώσει σε καρτέλες (tabs).

 

Α11. Υποσύστημα δημιουργίας reports στατιστικών επισκεψιμότητας (Web Analytics)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει υποσύστημα δημιουργίας reports, για την παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιμότητας της Διαδικτυακής πύλης.

Οι αναφορές προς τους υπεύθυνους της Δικτυακής Πύλης θα παρέχουν τα στατιστικά στοιχεία χρήσης, δηλαδή τις επισκέψεις στο πληροφοριακό υλικό, καθώς και τη συχνότητα ενεργοποίησης των δοσοληψιών (καταγραφή όλων των τύπων ιστοσελίδων, downloads και αρχεία πολυμέσων με υποστήριξη πρόσβασης μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες).

Τα reports θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον/στους διαχειριστή/διαχειριστές της πύλης, με απλό και εύχρηστο τρόπο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να απαιτούνται προγραμματιστικές γνώσεις για την δημιουργία και την ανανέωσή τους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το υποσύστημα να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ακρίβεια των στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα εμφανίζονται με το πέρας της συμπλήρωσης online κάθε ερωτηματολογίου με τη μορφή πίνακα ή γραφήματος.

Α12. Web Design & Authoring

Ο δημιουργικός σχεδιασμός θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του περιεχομένου, ώστε οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα, όσο και στην ευχρηστία της Διαδικτυακής πύλης, ώστε να ολοκληρώνουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη χρήση του με τον πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο. 

 

Α13. Δημιουργική προσέγγιση

 • Χρήση των τελευταίων τεχνολογιών web για την κατασκευή ενός state-of-the-art εικαστικού look & feel
 • Πελατο-κεντρική και εμφανής δομή, ιεράρχηση πληροφορίας και πλοήγηση
 • Αυστηρή συμβατότητα κατ’ ελάχιστον με την κοινότερη ανάλυση οθόνης των χρηστών Internet στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1024×768)
 • Φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός με περιορισμούς τύπου KByte/σελίδα ώστε να μην αυξηθεί ο όγκος τους και να μπορούν να ολοκληρώνονται σε αποδεκτό χρόνο από μια μέση Ευρωπαϊκή ταχύτητα σύνδεσης στο Internet

Κατά τoν εικαστικό σχεδιασμό της πύλης θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα από τον Ανάδοχο, ούτως ώστε αυτή να είναι συμβατή με τους πλέον διαδεδομένους web browsers, οι οποίοι θα καλύπτουν το μέγιστο πσοστό των δυνητικών χρηστών της.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες εκδόσεις browsers.

Α14. Hosting Plan – Φιλοξενία του Έργου

Η Διαδικτυακή Πύλη (portal) φιλοξενηθεί σε διακομιστή (server) του αναδόχου.  Εναλλακτικά μπορεί να γίνει πρόταση από τον ανάδοχο για φιλοξενία σε εξειδικευμένο πάροχο αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και με πλήρη δυνατότητα αποκλειστικής διαχείρισης από πλευράς του δήμου και δυνατότητας μεταφοράς σε διακομιστή του Δήμου.

Α15. Καταχώρηση περιεχομένου (data entry)

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την καταχώρηση του περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο κοκ.) στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Α16. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Ιδιαίτερη έμφαση δύνεται στην εκπαίδευση του αρμόδιου της κάθε διεύθυνσης, ώστε να αναρτά το αντίστοιχο περιεχόμενο.

Α18. Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για την διαδικτυακή πύλη και τα υποσυστήματα της, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Το Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης)   ορίζεται τουλάχιστον σε ένα (1) έτος για το σύνολο του έργου από την ημερομηνία παραλαβής.

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι παρακάτω:

 • Διασφάλιση καλής λειτουργίας της πύλης και των υποσυστημάτων της.
 • Εύρυθμη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7.
 • Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Δήμο πρέπει να είναι μικρότερος των 2 ωρών. 
 • Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα. Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
 • Διαθεσιμότητα επιτόπιας παρέμβασης και υποστήριξης των εφαρμογών σε περίπτωση που γίνεται αδύνατη η επίλυση του προβλήματος απομακρυσμένα. Ο χρόνος της επιτόπιας παρέμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών από την αναγγελία του προβλήματος.
 •  Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.
 • Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού.